GEBRUIKSVOORWAARDEN

LEES HET VOLGENDE ZORGVULDIG DOOR!

BELANGRIJK! Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze site (“site“), die eigendom is van en wordt beheerd door DCL International Inc. (“DCL“). Elke gebruiker van deze Site moet deze Gebruiksvoorwaarden ongewijzigd accepteren. DOOR DEZE SITE TE BEZOEKEN, GEEFT U AAN DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN ALLE GERELATEERDE BELEIDSREGELS EN RICHTLIJNEN VAN DEZE SITE ERKENT EN ACCEPTEERT.

Deze gebruiksvoorwaarden of andere beleidsregels of richtlijnen met betrekking tot de site kunnen op elk moment en naar eigen goeddunken door DCL worden gewijzigd. Wijzigingen worden van kracht zodra de herzieningen op de Site zijn gepubliceerd. Uw gebruik van de Site is onderworpen aan de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden die op het moment van dergelijk gebruik op de Site zijn geplaatst. Als u deze Site blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn doorgevoerd, betekent dit dat u de wijzigingen erkent en accepteert. Raadpleeg deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET WIJZIGINGEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, VERZOEKEN WIJ U ONMIDDELLIJK TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE SITE.

  1. Toegang tot deze site
   1. Om toegang te krijgen tot deze Site of tot bepaalde middelen die de Site te bieden heeft (inclusief de aankoop van bepaalde DCL-producten die via de Site beschikbaar zijn)(“Producten”), kan u gevraagd worden bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van deze Site dat alle informatie die u aan deze Site verstrekt correct, actueel en volledig is. Als DCL van mening is dat de informatie die u verstrekt niet correct, actueel of volledig is, heeft DCL het recht u de toegang tot deze site of een van zijn bronnen te ontzeggen en uw toegang te allen tijde te beëindigen of op te schorten. DCL is echter niet verplicht om de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid of bruikbaarheid van de door u verstrekte informatie te controleren.
   2. Bepaalde delen van deze site zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord die u van DCL kunt krijgen als u het DCL gebruikersregistratieformulier invult op www.dcl-inc.com. Als je dit formulier hebt ingevuld, kun je het e-mailen naar www.dcl-inc.com. U kunt er ook voor kiezen om offline te registreren door telefonisch contact op te nemen met de verkoopmanager van DCL op (905) 660-6450. Na het indienen van het gebruikersregistratieformulier bij DCL en DCL’s daaropvolgende beoordeling en goedkeuring van uw aanvraag, kan DCL u, naar eigen goeddunken, die op onredelijke wijze kan worden onthouden, een gebruikersnaam en wachtwoord geven via e-mail aan het adres dat u heeft opgegeven om toegang te krijgen tot de beveiligde delen van deze site.
   3. Om toegang te krijgen tot de beveiligde delen van de Site en om Producten van de Site te bestellen, vereist DCL dat u gekwalificeerd bent om een wettelijk contract aan te gaan. DCL gaat geen overeenkomsten aan met personen die niet minstens achttien (18) jaar oud zijn. U bent verantwoordelijk voor het nauwkeurig en up-to-date houden van alle factureringsgegevens voor DCL. Als u onjuiste gegevens verstrekt in verband met transacties tussen DCL en u, wordt uw gebruikersnaam of wachtwoord ingetrokken. DCL kan uw gebruikersnaam of wachtwoord onmiddellijk beëindigen door schriftelijke kennisgeving, in het geval dat u een abnormaal risico op verlies vormt, zoals naar eigen goeddunken bepaald door DCL. Als DCL uw gebruikersnaam of wachtwoord om welke reden dan ook intrekt, stemt u ermee in niet te proberen opnieuw te registreren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DCL.

  2. Verkoop van goederen
   1. Naast deze Gebruiksvoorwaarden erkent u dat op elke aankoop en verkoop van goederen van de op deze Site vermelde Producten bepaalde Verkoopvoorwaarden die u nu kunt bekijken voordat u tot aankoop overgaat.
   2. Hoewel DCL probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn met betrekking tot zijn Producten en ervoor te zorgen dat alle informatie op de Site nauwkeurig en up-to-date is, garandeert DCL niet dat de beschrijvingen van de Producten, voorgestelde levertijden, prijzen en andere inhoud van deze Site met betrekking tot de Producten nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten is. De beschrijving en prijzen van de Producten kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Hoewel commercieel redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle Producten op voorraad zijn en klaar voor verzending, kunnen achterstanden, onverwachte vraag en onvoorziene gebeurtenissen leiden tot vertragingen in de verzending en zijn alle bestellingen afhankelijk van de beschikbaarheid van Producten.
   3. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Producten die u op deze Site ter beschikking worden gesteld, onderworpen zijn aan specifieke Productgaranties en anders dan beschreven in de toepasselijke Productgaranties DCL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, nauwkeurigheid of volledigheid van een Product dat u via de Site ter beschikking wordt gesteld. U erkent dat het vertrouwen op de Site of de Producten voor uw eigen risico is en dat u alle risico’s in verband met de aanschaf van de Producten moet beoordelen en dragen.

  3. Beperkingen op gebruik
   1. U mag deze Site gebruiken voor uw eigen interne zakelijke doeleinden zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Site. U mag deze site niet gebruiken voor andere doeleinden, inclusief commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DCL. U mag bijvoorbeeld niet (en mag geen enkele andere partij machtigen om) (i) co-branding van deze site; (ii) deze Site inlijsten; of (iii) een hyperlink naar deze site plaatsen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van een bevoegde vertegenwoordiger van DCL. In het kader van deze gebruiksvoorwaarden betekent “co branding” het weergeven van een naam, logo, handelsmerk of ander middel voor toeschrijving of identificatie van een partij op een zodanige manier dat een gebruiker redelijkerwijs de indruk kan krijgen dat deze andere partij het recht heeft om deze site of inhoud die toegankelijk is op deze site weer te geven, te publiceren of te verspreiden, of dat een gebruiker in verwarring kan worden gebracht over de aard van de relatie tussen een partij en DCL. Van tijd tot tijd staat DCL echter toe dat derden een hyperlink plaatsen naar deze Site, en we raden u aan contact op te nemen met [email protected] als u dit recht wilt verkrijgen. U stemt ermee in om alle ongeoorloofde co-branding, framing of hyperlinking te staken en gestaakt te houden na een kennisgeving van DCL en u zult te allen tijde samenwerken met DCL na ontdekking door DCL van dergelijke illegale activiteiten.
  4. Vertrouwelijke informatie
   1. De Site en alle andere Word Wide Websites die eigendom zijn van, beheerd worden door of gelicentieerd zijn door DCL en toegankelijk zijn vanaf deze Site, bevatten tekst (inclusief beschrijvingen van de Producten), afbeeldingen, foto’s, software, logo’s, pictogrammen en andere materialen (“Site-inhoud“) geleverd door DCL. De inhoud van de site is beschermd onder Canadese auteurs-, patent- en handelsmerkwetten en andere wetten van Canada en andere landen. Alle Site-inhoud, met inbegrip van het verzamelen, rangschikken en samenvoegen van dergelijke inhoud, anders dan de inhoud van derden beschreven in paragraaf 5 van deze gebruiksvoorwaarden, is het exclusieve eigendom van DCL. U mag de Inhoud van de Site niet kopiëren, verkopen, in licentie geven, overdragen, publiceren, reproduceren, wijzigen, weergeven, onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren, demonteren, aanpassen, vertalen, verzenden, arrangeren, bundelen, in sublicentie geven, exporteren, samenvoegen, uitlenen, verhuren, leasen, toewijzen, delen, outsourcen, hosten, op enigerlei wijze distribueren, afgeleide werken voorbereiden op basis van, herpubliceren, beschikbaar stellen aan een persoon of anderszins gebruiken, direct of indirect, van de inhoud van de site, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij fysiek, elektronisch of anderszins, voor enig publiek of commercieel doel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DCL. U zult niets toestaan, toestaan of doen dat inbreuk maakt op of anderszins afbreuk doet aan de eigendomsrechten van DCL of derden toegang verschaffen tot de inhoud van de site. De hierin uiteengezette beperkingen zijn niet van toepassing voor zover de beperkingen verboden zijn door de toepasselijke wetgeving.
   2. U krijgt toestemming om de inhoud van de site te downloaden en er één afgedrukte kopie van te maken, uitsluitend voor niet-commercieel privégebruik en zonder wijzigingen, op voorwaarde dat de volgende copyrightvermelding is opgenomen: “Copyright © 2005 DCL International Inc. Alle rechten voorbehouden.” U verwerft geen eigendomsrechten door Site-inhoud van de Site te downloaden.
   3. Handelsmerken, dienstmerken en logo’s op deze site zijn eigendom van DCL of de partij die de handelsmerken, dienstmerken en logo’s aan DCL heeft verstrekt. DCL en alle partijen die handelsmerken, dienstmerken en logo’s aan DCL hebben geleverd, behouden alle rechten met betrekking tot hun respectieve handelsmerken, dienstmerken en logo’s die op deze site voorkomen. Niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht op het gebruik van een handelsmerk dat op deze site wordt weergegeven.

  5. Inhoud van derden
   1. Deze Site kan ook informatie of materialen bevatten (“Inhoud van derden“) die eigendom zijn van of geleverd worden door andere personen dan DCL (“Aanbieders van derden“). DCL geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot dergelijke Inhoud van derden en verplicht zich niet tot het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek naar Inhoud van derden. Opname van informatie of materiaal van derden op deze site betekent niet, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dat DCL of een van zijn gelieerde ondernemingen dergelijke informatie of materialen onderschrijft of ermee instemt.
   2. U begrijpt dat u geen eigendomsrechten hebt op de Inhoud van derden en dat de Aanbieders van derden alle eigendomsrechten, titels of belangen, inclusief auteursrechten, behouden in hun respectieve Inhoud van derden.
   3. U mag de Inhoud van derden niet kopiëren, verkopen, in licentie geven, overdragen, publiceren, reproduceren, wijzigen, weergeven, onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren, demonteren, aanpassen, vertalen, verzenden, arrangeren, bundelen, in sublicentie geven, exporteren, samenvoegen, uitlenen, verhuren, leasen, toewijzen, delen, outsourcen, hosten, op enigerlei wijze distribueren, afgeleide werken maken op basis van, re-posten, beschikbaar stellen aan een persoon of anderszins gebruiken, direct of indirect, van Inhoud van Derden, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij fysiek, elektronisch of anderszins, voor enig publiek of commercieel doel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Derde Aanbieders. U zult alles in het werk stellen om het kopiëren of verspreiden te stoppen zodra u zich bewust wordt van dergelijk gebruik.
   4. Er wordt u een beperkte licentie verleend om de Inhoud van derden op uw computer weer te geven, te downloaden, te gebruiken en er één afgedrukte kopie van te maken, uitsluitend voor uw eigen particuliere, niet-commerciële gebruik, zolang (i) u dergelijke Inhoud van derden niet wijzigt; en (ii) u ervoor zorgt dat alle auteursrecht- of handelsmerkvermeldingen in de specifieke Inhoud van derden behouden blijven. Niets in deze beperkte licentie verleent enige eigendomsrechten op de Inhoud van derden van derden die eigendomsrechten hebben op de Inhoud van derden die beschikbaar is op de Site.
   5. De rechten en beperkingen in deze Sectie 5 zijn ten gunste van elke Derde Aanbieder, die elk het recht zal hebben om zijn rechten onder deze sectie rechtstreeks en namens zichzelf af te dwingen.

  6. Hyperlinks
   1. Deze site bevat hyperlinks naar andere sites die niet worden onderhouden door, of gerelateerd zijn aan, DCL. Hyperlinks naar dergelijke sites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en impliceren niet dat DCL de eigenaar van de gelinkte site onderschrijft, ermee verbonden is of deze onderschrijft. DCL heeft geen controle over dergelijke sites van derden. DCL is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en er wordt geen goedkeuring van producten of diensten van derden uitgedrukt of geïmpliceerd door informatie, materiaal of inhoud waarnaar wordt verwezen of die is opgenomen op of gelinkt van of naar de site. DCL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de informatie, gegevens, meningen, adviezen of verklaringen op dergelijke sites en uw toegang tot en gebruik van dergelijke sites van derden, inclusief alle informatie, materiaal, producten en diensten daarop, is uitsluitend op eigen risico. DCL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte, incidentele, speciale, gevolg-, straf- of andere verliezen of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van een gekoppelde website of informatie of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke gekoppelde website. U begrijpt ook en gaat ermee akkoord dat het privacybeleid van DCL alleen van toepassing is tijdens uw gebruik van de site. Zodra u doorgelinkt bent naar een andere website, moet u de privacyverklaring van die website lezen voordat u persoonlijke gegevens vrijgeeft.

  7. Gedrag en het gebruik van e-mail en de site/inzendingen
   1. DCL verwacht dat u de site op een professionele, verantwoordelijke en zakelijke manier benadert en gebruikt in overeenstemming met de geldende wetten. Als bezoeker van de site kunt u de mogelijkheid hebben om vragen te stellen of andere informatie te verstrekken over de producten of op een andere manier een dialoog aan te gaan met vertegenwoordigers van DCL door e-mails te sturen naar de site. DCL verwelkomt uw inhoud en andere informatie die u aan DCL communiceert via deze site (gezamenlijk een “Inzending“) zolang deze inzendingen niet obsceen, illegaal, bedreigend, lasterlijk, inbreukmakend op de privacy, inbreukmakend op intellectuele eigendoms- of privacyrechten van derden of anderszins schadelijk voor derden zijn en niet bestaan uit softwarevirussen, commerciële verzoeken of enige vorm van “spam”, of deze bevatten. Het is verboden om een vals e-mailadres te gebruiken, u voor te doen als een andere persoon of entiteit, of DCL op een andere manier te misleiden over uw identiteit wanneer u zich op de site bevindt of op een andere manier een inzending aan DCL verstrekt.
   2. DCL zal alle persoonlijke informatie die u via deze site verstrekt, behandelen in overeenstemming met haar Privacybeleid.

  8. Privacybeleid
   1. Klik hier om het privacybeleid van DCL te lezen, waarin het privacybeleid en de privacypraktijken van DCL in detail worden beschreven, zoals deze verklaring van tijd tot tijd door DCL kan worden gewijzigd. DCL raadt u aan het Privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, erkent u en stemt u ermee in dat bepaalde informatie over u onderworpen is aan het Privacybeleid van DCL.

  9. Vrijwaring van garanties/beperking van aansprakelijkheid
   1. U begrijpt dat DCL niet kan garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn voor downloaden van het internet vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die vervuilende of destructieve eigenschappen kan hebben. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van een extern middel buiten deze Site voor de reconstructie van verloren gegane gegevens. DCL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of risico voor uw gebruik van het internet.
   2. U, en niet DCL, draagt de volledige kosten van al het noodzakelijke onderhoud, reparatie of correctie in geval van verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van deze site, de inhoud of de producten. Alle Site-inhoud of inhoud van derden (gezamenlijk “Inhoud“) gedownload of anderszins verkregen via uw gebruik van de Site wordt door u op eigen risico gebruikt en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersystemen of verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden van dergelijk materiaal. DCL verklaart of garandeert niet dat de Inhoud, de Site, haar servers of e-mails die vanaf de Site worden verzonden, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.
   3. UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP EIGEN RISICO. TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN, WORDT ALLES OP DE SITE, INCLUSIEF DE INHOUD EN DE PRODUCTEN DIE VIA DEZE SITE BESCHIKBAAR ZIJN, GELEVERD “ZOALS HET IS” EN “ZOALS HET BESCHIKBAAR IS”, MET INACHTNEMING VAN DE PRODUCTGARANTIES, ZONDER VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET. ONDER VOORBEHOUD VAN DE PRODUCTGARANTIES WIJST DCL UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES, WAARBORGEN EN VOORWAARDEN AF, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BEDOELD OF GEGEVEN, OF GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN GANG VAN ZAKEN OF HANDELSGEBRUIK VOOR DE SITE EN DE PRODUCTEN.
   4. DCL GEEFT GEEN VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, BESCHIKBAARHEID OF GESCHIKTHEID VAN DE SITE, DE INHOUD OF DE PRODUCTEN OF HUN BRUIKBAARHEID VOOR UW DOELEINDEN. VOOR ALLE DUIDELIJKHEID, DCL VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT (I) DE FUNCTIES OF INHOUD VAN DEZE SITE ONONDERBROKEN, BETROUWBAAR, NAUWKEURIG, VOLLEDIG, GESCHIKT, GELDIG, WAARHEIDSGETROUW OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN OF OP ENIGERLEI WIJZE AAN UW VEREISTEN VOLDOEN; (II) DAT GEBREKEN IN DE INHOUD ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DEZE SITE OF DE SERVER WAAROP DEZE BESCHIKBAAR IS, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN; (III) HET GEBRUIK VAN DE INHOUD EN DE SITE TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; (IV) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT UW GEBRUIK VAN DE INHOUD, DE SITE OF PRODUCTEN VERKREGEN VIA DE SITE NAUWKEURIG, VOORDELIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; OF (V) DE KWALITEIT VAN DE INHOUD OF ENIG PRODUCT VERKREGEN DOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN. DE INHOUD KAN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN EN DCL KAN TE ALLEN TIJDE WIJZIGINGEN OF VERBETERINGEN AANBRENGEN.
   5. IN GEEN GEVAL ZULLEN DCL, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, EXTERNE LEVERANCIERS, AGENTEN OF ADVISEURS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, VERLIES VAN VERWACHTE VERKOPEN, VERLIES VAN KANSEN, BEDRIJFSONDERBREKING, HET NIET REALISEREN VAN ONVERWACHTE BESPARINGEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, CLAIMS VAN DERDEN, VERLIES VAN GOODWILL OF ENIGE ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN OF ANDER ECONOMISCH VERLIES ALS GEVOLG VAN: (I) UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN OM DE SITE, DE INHOUD OF ENIG PRODUCT VERKREGEN VIA DE SITE OF ENIGE SITE WAARNAAR U VIA EEN HYPERLINK VANAF DE SITE GAAT, TE GEBRUIKEN; (II) CLAIMS VAN DERDEN DAT HET GEBRUIK DOOR U VAN DE INHOUD OF ENIG PRODUCT INBREUK MAAKT OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OF PRIVACYRECHTEN VAN DERDEN; (III) TEKORTKOMINGEN IN DE PRESTATIES VAN DE SITE OF DE INHOUD, ONGEACHT OF DEZE VERBAND HOUDEN MET FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF VERZENDING, COMPUTERVIRUSSEN OF STORINGEN IN DE VERBINDING; OF (IV) ALLE ANDERE ZAKEN MET BETREKKING TOT DEZE SITE, INZENDINGEN, DE INHOUD OF DE PRODUCTEN, OP BASIS VAN CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, FUNDAMENTELE SCHENDING, FALEN VAN ESSENTIEEL DOEL OF ANDERSZINS, ONGEACHT OF DCL ENIGE KENNIS HAD, FEITELIJK OF OPBOUWEND, DAT U DERGELIJKE SCHADE ZOU KUNNEN OPLOPEN.
   6. DCL WIJST ALLE BOVENSTAANDE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN ZIJN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOEGESTAAN. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

  10. Vergoeding
   1. U stemt er te allen tijde mee in DCL, haar directeuren, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, externe leveranciers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden (de “Gevrijwaarde Partijen“) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren.”) van en tegen alle vorderingen, verliezen, vonnissen, acties, procedures, schade, kosten en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische en andere vergoedingen en verschotten) die door een van de voorgaande partijen zijn opgelopen als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik of misbruik van de Site, de Inhoud, de Producten, van Inzendingen die u plaatst op, indient bij of verzendt via de Site of als gevolg van uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden. U zult ook de Gevrijwaarde Partijen vrijwaren en schadeloos stellen voor en tegen vorderingen van derden die voortvloeien uit uw gebruik van de Inhoud, de Site of de Producten.

  11. Veiligheid
   1. Alle gebruikersnamen en wachtwoorden die voor deze site worden gebruikt, zijn alleen voor individueel gebruik. Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van je gebruikersnaam en wachtwoord. DCL heeft het recht om uw gebruikersnaam en wachtwoord te controleren en, naar eigen goeddunken, te eisen dat u deze wijzigt. Als u een gebruikersnaam of wachtwoord gebruikt die DCL als onveilig beschouwt, heeft DCL het recht te eisen dat de gebruikersnaam of het wachtwoord wordt gewijzigd en/of uw account te beëindigen.
   2. U stemt er verder mee in uw wachtwoord niet aan andere personen bekend te maken en DCL is niet verantwoordelijk voor onbevoegd gebruik van uw profiel door andere personen en is niet verplicht de werkelijke identiteit van een wachtwoord te bevestigen. U stemt er ook mee in om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen om de kans op onbevoegd gebruik door derden te verkleinen, en u stemt ermee in om DCL onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra u zich bewust wordt van enig bekend of vermoedelijk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot uw profiel, of enige bekende inbreuk op de beveiliging, waaronder verlies, diefstal of onbevoegde bekendmaking van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, via e-mail aan [email protected] indien uw wachtwoord of gebruikersnaam verloren, gestolen, openbaar gemaakt of anderszins in gevaar gebracht is of u denkt dat dit het geval is. DCL kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze bepalingen.
   3. Het is verboden diensten of faciliteiten die in verband met deze Site worden aangeboden te gebruiken om de beveiliging te compromitteren of te knoeien met systeembronnen en/of accounts. Het gebruik of de verspreiding van tools die ontworpen zijn om de beveiliging aan te tasten (bv. programma’s om wachtwoorden te raden, kraakprogramma’s of netwerkpeilprogramma’s) is ten strengste verboden. Als u betrokken raakt bij een inbreuk op de systeembeveiliging, behoudt DCL zich het recht voor om uw gegevens vrij te geven aan systeembeheerders op andere locaties om hen te helpen bij het oplossen van beveiligingsincidenten. DCL behoudt zich het recht voor om vermeende overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden te onderzoeken.
   4. DCL behoudt zich het recht voor om volledige medewerking te verlenen aan wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die DCL verzoeken of opdragen om de identiteit bekend te maken van iedereen die e-mailberichten plaatst of materiaal publiceert of op andere wijze beschikbaar maakt waarvan wordt aangenomen dat het deze gebruiksvoorwaarden schendt. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst doet u afstand van, en vrijwaart u DCL van, alle claims die voortvloeien uit enige actie ondernomen door DCL tijdens of als gevolg van zijn onderzoeken en/of van enige acties ondernomen als gevolg van onderzoeken door DCL of wetshandhavingsinstanties.

  12. overtredingen
   1. Meld eventuele schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden aan DCL via [email protected] .

  13. Toepasselijk recht:
   1. Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen in verband hiermee of in verband met de Site, de Producten en de Inhoud worden beheerst, gecontroleerd, geïnterpreteerd en gedefinieerd door en onder de wetten van de provincie Ontario en de federale wetten die daarin van toepassing zijn, zonder toepassing van de principes van conflicterende wetten. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten van deze overeenkomst. U stemt ermee in dat elke rechtsvordering of billijkheidsvordering voortvloeiend uit of verband houdend met deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Site, de Inhoud en de Producten uitsluitend zal worden ingesteld bij een rechtbank in Ontario, Canada, en u stemt er hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in en onderwerpt u aan de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor het doel van een dergelijke rechtsvordering. Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 en dit Artikel 13 blijven na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook van kracht.

  14. Beëindiging
   1. U erkent en stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden van kracht blijven zolang u deze Site gebruikt. U stemt ermee in dat deze overeenkomst alleen door u kan worden beëindigd wanneer u het gebruik van de Site hebt gestaakt. DCL behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de site op elk gewenst moment, om welke reden dan ook, met of zonder oorzaak, te beëindigen als DCL van mening is dat u deze gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze schendt. DCL kan ook uw wachtwoord op de site op elk moment beëindigen, met of zonder reden of kennisgeving, om welke reden dan ook. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u ervoor kiezen om uw gebruik van de site te staken of om DCL een e-mail te sturen naar [email protected]. DCL is niet verantwoordelijk voor het onderhouden of retourneren van inzendingen of uw wachtwoord. U erkent dat beëindiging van deze overeenkomst u niet ontslaat van uw verplichtingen om te betalen voor openstaande vergoedingen, kosten of boetes die u DCL verschuldigd bent op het moment van beëindiging.

  15. Volledige overeenkomst
   1. Deze Gebruiksvoorwaarden, de Algemene verkoopvoorwaarden Het privacybeleid en alle andere wettelijke kennisgevingen, beleidsregels en richtlijnen van DCL die gekoppeld zijn aan deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en DCL met betrekking tot uw gebruik van deze site en de producten en vervangen alle eerdere afspraken of overeenkomsten (mondeling of schriftelijk), claims, verklaringen en afspraken van de partijen met betrekking tot dit onderwerp en de gebruiksvoorwaarden mogen niet worden gewijzigd of aangepast, tenzij schriftelijk of door dergelijke wijzigingen of aanpassingen beschikbaar te maken op deze site.

  16. Geen Agentschap; Derde Begunstigde
   1. DCL is niet uw agent, fiduciair, trustee of andere vertegenwoordiger. Niets dat is uitgedrukt of vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden of dat wordt geïmpliceerd uit deze Gebruiksvoorwaarden, is bedoeld of zal worden geïnterpreteerd om een andere persoon dan de partijen hierbij een wettelijk of billijk recht, rechtsmiddel of claim te geven onder of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden en alle vertegenwoordigingen, garanties, convenanten, voorwaarden en bepalingen hiervan zijn bedoeld als en zijn uitsluitend ten gunste van DCL, u en derden die derden betrekken.

  17. Opdracht
   1. U mag uw rechten, plichten of verplichtingen uit hoofde hiervan niet toewijzen, overdragen, uitbesteden of delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DCL.

  18. Scheidbaarheid
   1. Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht.

  19. Geen vrijstelling
   1. DCL wordt niet geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten of rechtsmiddelen zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden, tenzij de afstand schriftelijk is gedaan en ondertekend door DCL. Geen enkele vertraging of nalatigheid van DCL bij het uitoefenen van haar rechten of rechtsmiddelen zal afbreuk doen aan of worden opgevat als een verklaring van afstand. Een enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht of rechtsmiddel sluit verdere uitoefening van een ander recht of rechtsmiddel niet uit. Als DCL nalaat om de strikte naleving van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, betekent dit niet dat DCL afstand doet van het recht om deze bepaling of andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in een later stadium af te dwingen.

  20. Koppen
   1. De kopjes die in deze Gebruiksvoorwaarden worden gebruikt, zijn uitsluitend gemakshalve opgenomen en hebben geen wettelijke of contractuele werking en zijn niet van invloed op de constructie of interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden.

  21. Elektronische communicatie
   1. Wanneer u de website bezoekt of ons een e-mail stuurt, communiceert u elektronisch met DCL. U stemt ermee in om berichten van DCL elektronisch te ontvangen. DCL communiceert met u via e-mail of door mededelingen op de website te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicaties die DCL elektronisch verstrekt voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicaties schriftelijk moeten plaatsvinden.

  22. Taal
   1. U stemt ermee in dat Engels de taal is van de Site en van alle transacties die plaatsvinden in verband met de Site, en u stemt ermee in afstand te doen van elk recht om andere talen of vertalingen te gebruiken en daarop te vertrouwen. U erkent dat het uw uitdrukkelijke wens is dat deze Gebruiksvoorwaarden in het Engels zijn opgesteld. C’est la volenté expresse des parties que la présente convention ainsi que tous les documents juridiques qui s’y rattachent soient rédigés en anglais.